Creació d’una nova identitat corporativa i aplicació de la nova marca als materials editats i publicats per TISIs (Trade and Investment Support Institutions), departament de l’ITC (International Trade Center) a Ginebra, Suïssa.

Created a new corporate identity and applied the new brand to the materials edited and published by TISIs (Trade and Investment Support Institutions), the ITC’s department in Geneva, Switzerland (International Trade Centre).

Equip/Team: líniazero edicions, Rosa Mercader
Client: ITC