Creació d’una nova identitat corporativa i aplicació de la nova marca als materials editats i publicats per TISIs (Trade and Investment Support Institutions), departament de l’ITC (International Trade Center) a Ginebra, Suïssa.

Creación de una nueva marca corporativa y su aplicación a los materiales editados y publicados por TISIs (Trade and Investment Support Institutions), departamento del ITC (International Trade Center) en Ginebra, Suiza.

We have created a new corporate identity and we have applied the new brand to the materials edited and published by TISIs (Trade and Investment Support Institutions), the ITC’s department in Geneva, Switzerland (International Trade Centre).

Equip / Equipo / Team: líniazero edicions, Rosa Mercader
Client / Cliente / Client: ITC